Ledenvergadering 2021

Agenda

Notulen ledenvergadering 2020

Verslag voorzitter over 2020

Verslag penningmeester over 2020
Overzicht baten en lasten boekjaar 2020
Balans per 31 december 2020
Begroting 2021

Rooster aftreden bestuur