Ledenvergadering 2021

Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen we op 19 mei 2021 om 19.00 uur vergaderen in De Roozeboom.
Agenda
Notulen ledenvergadering 2020
Verslag voorzitter over 2020
Verslag penningmeester over 2020
Baten en lasten boekjaar 2020
Balans op 31 december 2020
Begroting 2021
Rooster aftreden bestuur
DP organisatie