Ledenvergadering 2022

De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 9 februari om 20.00 uur in de Baanbreker te IJsselstein

Op 11 februari TOEGEVOEGD Notulen van deze vergadering

Agenda

Notulen ALV 2021

Bericht van de voorzitter

Bericht van de penningmeester

Balans per 31 december 2021

Baten en lasten over 2021

Begroting 2022

Rooster van aftreden